Vuosikokous 20.4.2020

1,3 milj. klubi-klubben ry/rf

Vuosikokous –Årsmöte 20.4.2020

Hallitus tulee ehdottamaan vuosikokouksessa 20. huhtikuuta 2020 klubin lakkauttamista.

Yhdistyslain 40 §: n ja klubin sääntöjen mukaisesti hallitus ryhtyy vuonna 2020 tarvittaviin toimenpiteisiin klubin lakkauttamiseksi.

Hallitus ehdottaa, että klubin tilillä jäljellä olevat varat kaikkien velkojen maksamisen jälkeen lahjoitetaan Sydänliitolle sen toiminnan tukemiseksi.

————————————-

1,3 milj. klubi-klubben ry/rf –  Vuosikokous – Årsmöte 

Aika – Tid: 20.4.2020 klo – kl 18.00

Paikka – Plats: Ekbergin juhlakerros  – Ekbergs festvåning 

1. Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valitseminen – Öppnande av mötet och val av ordförande för mötet.

2. Äänioikeutettujen osanottajien kirjaaminen
- Registrering av röstberättigade deltagare


3. Kutsun ja asialistan hyväksyminen
- Godkännande av kallelse och dagordning


4. Pöytäkirjan laatijan valitseminen – Val av protokollförare

5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen – Val av två protokolljusterare

6. Yhdistyksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen – Framläggande av föreningens årsberättelse och bokslut

7. Toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen – Framläggande av verksamhetsgranskarens utlåtande,

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen – Fastställande av bokslut

9.Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille – Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen


10. Hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen – Beslut om ersättning till styrelse och verksamhetsgranskare


11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja varahenkilön valitseminen -Val av styrelseledamöter och verksamhetsgranskare/revisor samt suppleanter

12. Esitys – Yhdistyksen purkaminen, Förslag – Upplösning av föreningen

13. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä jäsenmaksusta päättäminen
- Godkännande av verksamhetsplan och budget samt beslut om medlemsavgiftens storlek.


14. Muista kutsussa mainituista asioista päättäminen – Beslut om övriga ärenden som nämns i kallelsen.

—————————

1,3 milj. klubi-klubben ry/rf

Vuosikokous-Årsmöte 20.4.2020

VUOSIKERTOMUS 2019

1,3milj. klubi-klubben on vuonna 2013 toimintansa aloittanut ja rekisteröity kaksikielinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää naisten terveyttä ja hyvinvointia. Suomessa on 1,3 miljoonaa yli 45-vuotiasta naista. Tämä on klubin kohderyhmä mutta klubi on avoin kaikenikäisille naisten terveydestä kiinnostuneille sekä naisille että miehille.

Tavoitteena on kiinnittää huomio naisten terveyteen ja saada eri tahot ymmärtämään, että tarvitsemme nimenomaan naisiin kohdistuvaa tutkimusta sukupuolitietoinen näkökulma huomioon ottaen. Sairastuvuudessa ja taudin oireissa on suuria eroja miesten ja naisten välillä joita aiemmin ei ole riittävästi huomioitu tutkimustyössä eikä hoitokäytännöissä. 

Klubin tavoitteena on välittää kannustavaa ja positiivista terveystietoa ja elämäniloa kaikenikäisille naisille. Siksi järjestämme seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia joissa pyrimme jakamaan terveystietoa ja aikaansaada keskustelua. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit ovat vaihdevuosien jälkeen naisten yleisin kuolinsyy. 

Jotta klubi voi tukea tutkimusta ja lisätä tietämystä naisten sydänterveydestä, klubi kerää varoja myymällä muun muassa ”Woman in Red” pinssejä. 

Naisten sydänterveys pitää nähdä laajasta näkökulmasta. 

Kardiologit, sisätautien erikoislääkärit ja gynekologit ovat aloittaneet tiiviimmän yhteistyön mm tieteellisen tutkimuksen osalta, koska on ilmeistä, että naisen sydänterveys on riippuvainen monista, esim. yllä luetelluista, seikoista. Klubimme stipendiaattien valinta voi näin ollen heijastaa samaa näkökantaa.

Tukenamme tässä prosessissa on eri alojen ansioituneita asiantuntijoita.

Tähän ryhmään kuului vuoden lopussa 18 edustajaa.

Klubi on kutsunut avukseen kolme lähettilästä: Pirkko Mannolan, Arja Korisevan ja Pirjo Haapojan.

Klubin suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen.

Toiminta 2019

Vuosikokouksessa 23.4.2019 vahvistettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma jonka tavoitteina olivat:

  1. Tehdä 1.3 miljoonaklubi entistä houkuttelevammaksi!
  2. Jäsenrekrytointi kohdistetaan nuoriin.
  3. Osallistu ja aktivoi jäsenyytesi
  4. Lisätään naisten tietämystä omasta terveydestään
  5. Lisätään yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa
  6. Parempi näkyvyys ja tiiviimpi yhteistyö kumppanien kanssa

Toimintasuunnitelma päättyy seuraavaan tärkeään kysymykseen: 

Vuosi 2019 on klubille ratkaiseva, onnistummeko viemään klubia eteenpäin vai emme?

Hallitus tulee ehdottamaan vuosikokouksessa 20.4.2020 klubin toiminnan lopettamista.

Toiminta

A.Klubin verkkosivu sai uuden ulkoasun, jonka tavoitteena on olla houkuttelevampi ja nykyaikaisempi. Houkuttelevat ja ajankohtaiset jäsenohjelmat. 

B.Meidän iso haaste on aktivoida jäsenistö.

Useita mielenkiintoisia tapaamisia on järjestetty.  Jäseniä on vaikea houkutella osallistumaan. Jäsenten palaute kertoo meille, että heidän mielestään klubin tarkoitus on tärkeä, mielenkiintoisia tapaamisia on järjestetty jne., mutta samanlaisia klubeja on niin paljon, että valitettavasti heillä ei ole ollut mahdollisuutta osallistua. Yrityksestä huolimatta klubi ei ole onnistunut monien uusien jäsenten hankkimisessa. Jäsenillämme on myös mahdollisuus osallistua muiden pohjoismaisten klubien tapahtumiin. Tukholmassa pidettiin mielenterveysilta 7.10 kirjan Aivovoimaa kirjoittaneen psykiatri Anders Hansenin kanssa. Valitettavasti osallistujina olivat vain yksi jäsen ja 2 hallituksen jäsentä.

Klubin jäsenet saavat 1,6 miljoonaa klubin lehden diginä.

C. Jäsenkirjeittä lähetettiin kahdeksan kpl vuonna 2019. 31. joulukuuta 2019 klubilla oli 138 jäsentä (4 uutta ja 13 jotka ovat eronneet ), joista 87 maksoi. Klubin asiantuntijoiden, suurlähettiläiden ja suojelijoiden ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.

D. Katso yllä.

E. Klubin hallitus on kutsuttu tapaamiseen eduskunnan naisverkoston kanssa. Yhteinen kokous Sydänliiton kanssa järjestettiin 26.9.

Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 23.4.2019. Vuosikokouksessa käsiteltiin kirjanpito ja toimintakertomus vuodelta 2018.  Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus ja vuoden 2019 budjetti ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.  Paikalla oli 14 henkilöä, osa heistä oli jäseniä ja osa ei. 

Vuosikokouksen jälkeen Leena Ruusuvaara haastatteli Aira Samulinia.  Hän kertoi lapsuudestaan, muistoistaan Viipurissa sekä nykyisestä aktiivisesta ja vilkkaasta elämästään. Vaikuttavaa! 

Aira Samulin sai First beat -hyvinvointianalyysipaketin, jonka lahjoitti Tarja Honkalampi.

Tapahtumat

Uunisaari 21.2.2019  Woman in red

Mukana oli 45 henkilöä nauttimassa illan tietoannista ja hyvästä lohikeitosta. 

Kitty Seppälä aloitti illan vieden meidät reippaalle kävelylle. Kävellessämme meidän tulee muistaa kumartua välillä – vaikkapa keräämällä roskia maasta! Liikunta pitää luuston vahvana.

Kitty jakoi kuvamateriaalia, joka innostaa meitä jumppaamaan kotona.

Ulla Tillander-Godenhielm jatkoi illan ohjelmaa Fabergén tuotantoa esittelevän kuvakavalkaadin kera ja kertoi alan toiminnasta Pietarissa.

Ulla lahjoitti 10 Fabergé-kirjaa klubille. Näiden kirjojen ja arpajaisten myynti tuotti 505 euroa. Kiitos Ulla.

Sydänliito 26.9.2019

Aiheena Sydän, mieli ja mindfulness, Anna-Maria Hekkala ja Susanna Miekk-Oja pitivät luennot.

Anna-Maria erilaisista sydänongelmista ja Susanna huolellisesta taloussuunnittelusta.

Tapaaminen oli yhteinen Sydänliiton ja 1,3 miljoonan klubin jäsenille.

1.3: n kautta rekisteröitiin 39 henkilöä, joista 10 jäsentä. Valitettavasti emme saaneet ketään muista 29: stä rekisteröityä jäseneksi. Sydänliiton jäseniä ei osallistunut.

Hallitus

Hallitus on kokoontunut vuoden 2019 aikana viisi kertaa.

Varsinaiset jäsenet

Fanny Borgström, puheenjohtaja

Leena Ruusuvaara, varapuheenjohtaja

Sussie de la Chapelle

Tarja Honkalampi

Ulrica Gabrielsson

Valentina Lundström

Benita Pettersson, taloudenhoitaja

Yvonne Thesleff

Varajäsen

Erik Hellén

Kokouksissaan hallitus on keskustellut juoksevien asioiden lisäksi markkinointi- sponsorointi- ja tulevaisuusstrategioista.

Toiminnantarkastus

Vuosikokous valitsi toiminnantarkastajaksi Fredrik Karlsson ja varatoiminnantarkastajaksi Lars af Hällströmin.

Talous

Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa. Asiantuntijoille ja lähettiläille jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Jäseniä oli vuoden lopussa 138 (147), mukaan lukien asiantuntijat. Heistä 87 (103) on maksanut jäsenmaksun vuoden 2019 aikana. Yhdistykselle on kertynyt vuonna 2019 jäsenmaksuista  2.450 (3.120) euroa.

Yhdistyksen kustannukset koostuvat pääasiassa tapahtuma-, kirjanpito- ja tietotekniikkakustannuksista. Hallituksen jäsenille eikä tilintarkastajalle ole maksettu palkkioita.

Woman in Red- pinssien myynti tuotti 25 (450) euroa.  Projektin Woman in Red tulot olivat yhteensä 505 (1.785) euroa. 

Tulos vuodelle 2019 on negatiivinen, 1.302,97 (+2.382,58) euroa. 

Helsinki 27.2.2020

1,3 milj.klubi-klubben ry:n hallitus

Close Menu