Woman in Red – kampanjens stipendieutdelning den 29.4 .2015

1,3 milj. klubben har delat ut stipendier på sammanlagt 30 000 euro för forskning kring kvinnohjärtat. Medlen hade insamlats genom kampanjen Kävele Sydämen Puolesta – Gå för Hjärtat, ett samarbetsprojekt mellan 1,3 milj. klubben och Becel. Kampanjen pågick hela förra året och avslutades 14.2.2015. Också detta år tillföll stipendierna tre unga forskare, Aissa Bah, Meri-Maija Ollila och Pauliina Tuomikoski. Stipendienämndens ordförande, professor Christel Lamberg-Allardt, konstaterade att forskarna, som representerar Uleåborgs, Östra-Finlands och Helsingfors universitet, är för närvarande i ett lämpligt skede av sin forskarbana.

Aissa Bahs forskning handlar kvinnokönet som riskfaktor i komplikationer i akutvården av förmaksflimmer. I tillägg undersöker Bah könsbetingade skillnader i resultaten av medicinering och elektrisk rytmkonvertering vid vård av förmaksflimmer. I den elektriska rytmkonverteringen vid akut förmaksflimmer har kvinnor en större risk för tromboskomplikationer och rytmkonverteringen misslyckas oftare än hos män. För sin forskning har Bah också fått delat första pris i mars 2015 i en tävling ordnad av Finlands kardiologiska förening. Forskningsarbetet är den första delen av Aissa Bahs kommande doktorsavhandling.

Aissa Bah

Aissa Bah

Meri-Maija Ollilas forskning riktar sig på samröret mellan kardiologi och gynekologi. Ollila utreder verkningarna av allmän övervikt, viktökning och förhöjda koncentrationer av testosteron hos kvinnor med policystiskt ovariesyndrom, PCOS, (äggstockar med för många äggblåsor) samt andra PCOS symtom som riskfaktorer för insjuknande i vuxendiabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningen kartlägger även vilken roll de traditionella riskfaktorerna vid hjärt- och kärlsjukdomar, såsom förhöjt kolesterol, och de nyare riskfaktorerna, såsom försämrad reglering av det autonoma nervsystemet, spelar hos PCOS-kvinnorna. I forskningen har man följt med PCOS-kvinnorna vid olika ålder i en omfattande longitudinell kohortstudie (Norra Finlands födelsekohort 1966).

Pauliina Tuomikoskis forskning utreder hur hormonbehandling under klimakteriet påverkar mortaliteten vid hjärt- och kärlsjukdomar. Risken för hjärtinfarkt hos finska kvinnor var bland de största i Europa ännu på 1990-talet och fastän risken har minskat är hjärt- och kärlsjukdomar bland kvinnor ännu en av de främsta folksjukdomarna. Tuomikoskis forskningsgrupp har nyligen påvisat att finska kvinnor som fått hormonbehandling under klimakteriet, har en 18-54% lägre risk att dö i hjärtinfarkt jämfört med de kvinnor som inte använt hormoner. I den kommande forskningen kommer man att fokusera på morbiditeten eller själva antalet insjuknande i hjärtinfarkt. Tuomiokoskis grupp har, tillsammans med Folkpensionsanstalten (FPA) och Institutet för Hälsa och Välfärd (THL), påbörjat en stor registerforskning gällande hormonbehandling under klimakteriet och förekomsten av hjärtinfarkter och deras svårighetsgrad. I forkningen förenar man FPAs uppgifter om användning av hormonbehandling med THL:s FINAMI-register, där man samlat alla kranskärlsjukdomsfall enligt enhetliga kriterier i fyra områden i Finland. Forskningens syfte är bl.a. att undersöka skillnaderna i hjärtinfarkterna och deras svårighetsgrad hos kvinnor som använder hormoner och kvinnor som inte får hormonell vård.   Forskningen strävar efter att producera ny kunskap om speciellt finska kvinnors användning av hormonbehandling och därtill hänförbara hälsopåverkningar. Forskningens nya rön skall hjälpa läkare att ge bättre råd till patienterna rörande hormonbehandlingars nyttiga och menliga påföljder.