Verksamhetsplan 2017

 

VERKSAMHETSPLAN 2017

Klubben och dess målsättning 2017
1,3 milj. klubben verkar för hälsa och livskvalitet för kvinnor.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken för kvinnor i medelåldern och uppåt. Många folksjukdomar uppvisar skillnader mellan män och kvinnor. Dessa skillnader har inte tidigare i högre grad beaktats inom hälsoforskningen eller vid behandling av sjukdomar.

1,3 milj. klubbens målsättning är att uppnå ett friskare samhälle med bättre hälsomedvetande och livsglädje för kvinnor i alla åldrar.

1,3 milj. klubben arrangerar och deltar i olika evenemang som strävar efter att stärka kvinnors ställning inom forskning, hälso- och sjukvården, skapa debatt och öka kunskap. Klubben vill också föra fram kultur som inspiration för att stärka hälsan och öka livsglädjen.

FOKUS ÅR 2017

  1. Utveckla den egna profilen som ett centrum för värnande och information av kvinnohälsa
  2. Utveckla informations- och kommunikationssystem med hjälp av media (hemsida, some)
  3. Engageraochaktiveranuvarandemedlemskår
  4. Öka medlemskåren med fokus speciellt på finskspråkiga medlemmar
  5. Aktivtutvecklasamarbetemedsponsorer
  6. Aktivtutvidgasamarbetetmedorganisationer

Genom fokusområdena strävar klubben efter att öka synligheten samt genom att arrangera intressanta tillställningar motivera nuvarande medlemmar samt attrahera nya medlemmar.

Klubbens ekonomi är begränsad varför samarbete med sponsorer och organisationer är av stor vikt.

Under hösten 2017 kommer en utvärdering av klubbens verksamhet och aktivitet att arrangeras.

Helsingfors 28.2.2017
Styrelsen för 1,3 milj. klubi-klubben rf