Verksamhetsberättelse

1,3 milj.klubi-klubbenry/rf

Vuosikokous-Årsmöte 25.4.2018

*********************************************

ÅRSBERÄTTELSE 2017

1,3milj. klubi-klubben rf är en registrerad, tvåspråkig förening som verkar för hälsa och livskvalitet för kvinnor. Klubben inledde sin verksamhet i januari 2013.I Finland finns det 1,3 miljoner kvinnor över 45 år vilka är klubbens målgrupp men klubben är öppen för alla, både män och kvinnor, som är intresserade av kvinnors hälsa.

Klubbens mål är att fästa uppmärksamhet vid kvinnors hälsa och att få olika grupper medvetna om att det behövs forskning just gällande kvinnor och med fokus på genusperspektivet.Detfinns stora skillnader mellan män och kvinnor avseende symptom vid samma sjukdomar. Detta s.k. genusperspektiv har hittills inte beaktats i tillräcklig stor utsträckning vare sig gällande forskningsarbete eller vårdpraxis.

Klubbens målsättning är även att förmedla stödjande och positiv hälsoinformation och livsglädje till alla kvinnor. Klubben anordnarseminarier, diskussionstillfällen och tillställningar som strävar till att förmedla denna information och att väcka debatt. Hjärt- och kärlsjukdomar är t.ex. den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor efter klimakteriet.

 För att kunna stödja forskning kring kvinnohjärtat samlar klubben medel genom att sälja bl.a.”Women in Red”-pins.

Som stöd för vår verksamhet finns att tillgå en grupp kända experter från olika områden. Expertgruppen bestod vid årets slut av 19 personer.

Till sin hjälp har föreningen tre ambassadörer, Pirkko Mannola, Arja Koriseva och Pirjo Haapoja.

President Tarja Halonen är klubbens beskyddare.

Verksamheten 2017

I verksamhetsplanen för 2017, som årsmötet godkände 3.4.2017, fokuserade man bl.a. på att:

A. Öka kvinnors kunskap om sin egen hälsa

B. Utveckla informations- och kommunikationssystem (hemsida, some)

C. Engagera och aktivera medlemskåren

D. Skaffa nya medlemmar, speciellt finskspråkiga

E. Öka kontakten med samarbetspartners

F. —–

Resultat 

 A. Genom att arrangera möten med väl meriteradeföredragshållare har vi lockat ett stort antal medlemmar att delta i mötena.

B. Klubbens hem- och FB-sida har uppdaterats. Medlemmarna har tillgång till samtliga arrangemang som anordnas av övriga nordiska klubbar. Klubben har ett nära samarbete med 1,6 miljonerklubben i Sverige ochunder årethar våra medlemmar erhållit 1,6 miljoner klubbens digitala tidning.

C. Fem medlemsbrev har sänts ut 2017.Ett antal medlemmar har beslutat att ”aktivera” sitt medlemskap.

D. Medlemsantalet per 1.1.2018 uppgick till 147 medlemmar, varav 16 nya. Antalet betalande medlemmar var 119 under 2017, 96 under 2016 och 73 under 2015.

E. Preliminära samtal med olika samarbetspartners har förts under året.

F. Inget att rapportera

Årsmötet

Årsmötet hölls 3.4.2017. Vid årsmötet godkändes bokslutet och årsberättelsen för 2016. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och 2017 års budget och verksamhetsplan godkändes. Totalt 40 personer , varav 32 medlemmar, var närvarande.

 Efter årsmötet höll MKD Päivi Hietanen, docent i onkologi samt psykoterapeut ett föredrag med titel ”Rintasyöpä ja tunteet” om bröstcancer som sjukdom och dess behandling samt om de psykosociala reaktionerna i samband med cancerdiagnos.

Redaktör och huvudredaktör emerita Riitta Lindegren berättade om sin erfarenhet att insjukna i bröstcancer år 2016 samt de känslor som uppstod i samband med att cancerdiagnosen ställdes. Riitta reflekterade över hur stressen i vårt liv påverkar vår hälsa.

Hanaholmen 3.10.2017

Alexandra Charles gästade klubben den 3 oktober på Hanaholmen, det svensk-finländska kulturcentrumet i Esbo.

Gunvor Kronman och Sonja Söderholm presenterade det renoverade och nyligen öppnade Hanaholmens utrymmen och verksamhet.

Alexandras tes om att seriös hälsoinformation måste blandas med ”lust”, dvs. kultur och underhållning, för att bättre nå fram, konkretiserades väl av sopranen Charlotta Huldt genom två arior av Bizet och Puccini.

Aava 14.11.2017

Vid höstens andra träff presenterade arbetshälsoläkarenoch psykoterapeuten Helena Aatsinki, specialist inom sömnmedicin ett anförande med titeln, ”En god dag – en god natt” följd av näringsterapeuten Reijo Laatikainen som talade om sambandet mellan kost och cancer.

Styrelse

Styrelsen har under 2017 sammanträtt tio gånger.

Styrelsemedlemmar

Ordinarie

Fanny Borgström, ordförande

Leena Ruusuvaara, vice-ordförande

Sussie de la Chapelle

UlricaGabrielsson

Harriet Gillberg

Rita Grotenfelt, kassör

Anja Seppälä

Yvonne Thesleff

Suppleant

Ritva Svartström

Erik Hellén

Funktionär utanför styrelsen

Monica Löfgren, sekreterare (juni-november 2017)

Under sina möten har styrelsen förutom löpande ärenden diskuterat marknadsförings- sponsor- och framtidsstrategi.

Verksamhetsgranskare

Under verksamhetsåret har som ordinarie verksamhetsgranskare verkat CGR-revisor Wilhelm Holmberg och som suppleant Lars af Hällström

Ekonomi

reningens intäkter består av medlemsavgifter och bidrag till verksamheten. Medlemsavgiften är 25 euro. För experter och ambassadörer är medlemsavgiften frivillig. Antalet medlemmar var vid årets utgång 147, av vilka 119 har betalat medlemsavgiften under 2017.

Föreningen har under året erhållit 2.930,00 euro i medlemsavgifter.

Föreningens kostnader består i huvudsak av evenemangskostnader, kostnader för bokföring och IT.  Inga arvoden har betalats till styrelsemedlemmar eller verksamhetsgranskare.

Woman in Red-kampanjen insamlar bl.a medel genom försäljning av pins. Försäljningen av Woman in Red-pins uppgick till 430,00 under året.

Tidigare endast delvis utbetalda, beviljade stipendier belastade resultatet med 11.000,33 euro.

  Resultatet för 2017 uppvisar ett negativt resultat -11.876,53 euro.

Helsingfors 19.3.2018

Styrelsen för 1,3 milj. klubi-klubben rf