Verksamhetsberättelse och resultaträkning

ÅRSBERÄTTELSE 2018 

1,3milj. klubi-klubben rf är en registrerad, tvåspråkig förening som verkar för hälsa och livskvalitet för kvinnor. Klubben inledde sin verksamhet i januari 2013.I Finland finns det 1,3 miljoner kvinnor över 45 år vilka är klubbens målgrupp men klubben är öppen för alla, både män och kvinnor, som är intresserade av kvinnors hälsa.

Klubbens mål är att fästa uppmärksamhet vid kvinnors hälsa och att få olika grupper medvetna om att det behövs forskning just gällande kvinnor och med fokus på genusperspektivet.Detfinns stora skillnader mellan män och kvinnor avseende symptom vid samma sjukdomar. Detta s.k. genusperspektiv har hittills inte beaktats i tillräcklig stor utsträckning vare sig gällande forskningsarbete eller vårdpraxis.

Klubbens målsättning är även att förmedla stödjande och positiv hälsoinformation och livsglädje till alla kvinnor. Klubben anordnarseminarier, diskussionstillfällen och tillställningar som strävar till att förmedla denna information och att väcka debatt. Hjärt- och kärlsjukdomar är t.ex. den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor efter klimakteriet.

För att kunna stödja forskning, och att öka kunskapen, om kvinnohjärtat samlar klubben in medel genom att sälja bl.a.”Woman in Red”-pins.

Kvinnors hjärthälsa måste ses i brett perspektiv.

Kardiologer, invärtesmedicinare och gynekologer konstaterar samma sak och har inlett djupare samarbete t.ex gällande forskning. Vårt val av stipendiater reflekterar även detta.

Som stöd för vår verksamhet finns att tillgå en grupp erkända experter från olika områden. Expertgruppen bestod vid årets slut av 19 personer.

Till sin hjälp har föreningen tre ambassadörer, Pirkko Mannola, Arja Koriseva och Pirjo Haapoja.

President Tarja Halonen är klubbens beskyddare.

Verksamheten 2018

I verksamhetsplanen för 2018, godkänd på årsmötet den 25.4.2018, fokuseras bl.a. på att:

  1. Öka kvinnors kunskap om sin egen hälsa
  2. Engagera och aktivera medlemskåren
  3. Skaffa nya medlemmar, fokus yngre och finskspråkiga.
  4. Bättre synlighet och öka kontakten med samarbetspartners
  5. Öka samarbete med organisationer och intressegrupper

Resultat

1.

Under året planerades fyra, inklusive årsmötet, träffar med syfte att öka kvinnors kunskap om sin hälsa, se nedan. Tyvärr måste träffen på Blåbärslandet annulleras p.g.a. för få anmälda.

2.

Vår stora utmaning är att aktivera medlemskåren. Många intressanta träffar har arrangerats, tyvärr med få medlemmar närvarande. Våra medlemmar har även möjlighet att delta i övriga nordiska klubbars arrangemang. Klubbens medlemmar har erhållit 1,6 miljoner klubbens digitala tidning.

3.

Elva medlemsbrev har sänts ut under 2018.Per 31.12.2018 hade klubben 147 medlemmar (16 nya), varav 103 betalande. Klubbens experter och ambassadörer och beskyddare behöver ej betala medlemsavgift.

4.

Diverse kontakter har gjorts, hittills utan resultat.

5.

Klubbens styrelse har inbjudits till ett möte med riksdagens kvinnonätverk. Vi återkommer under 2019 med mera detaljer.

Årsmötet

Årsmötet hölls den 25.4.2018. Vid årsmötet godkändes bokslutet och årsberättelsen för 2017. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och 2018 års budget och verksamhetsplan godkändes. Drygt 15 personer var närvarande, både medlemmar och icke medlemmar.

Efter årsmötet höll Leena Ruusuvaara ett informativt och uppskattat föredrag under rubriken ”Årliga läkarkontroller – behövs de?

Woman in red 8.3.2018

Varm, lyckad Woman in red tillställning på Carusel. 62 medlemmar närvarade.

Pauliina Tuomikoski (tidigare stipendiat) berättade om vikten av att få stipendier.

Lill Lindfors tillsammans med Mats Norrfalks underhöll oss på ett imponerade sätt.

Tero Laaksonen hade generöst skänkt en tavla att auktioneras ut. Tavlan och försäljning av lotter och pins inbringade 2.105 euro till stipendieutdelning.

Blåbärslandet 6.9.2018  – Annullerat p.g.a. få anmälda

Rubriken för motet var:

”Hur spänstig måste man vara för att ibland kunna vara lat”?

 Eira 9.10.2018

 Vid vårt besök på Eira sjukhus fick vi först en introduktion av

Nella Ginman-Tjeder, vd för sjukhuset. Nella beskrev verksamheten som bedrivs på

Eira sjukhus. Efter föredragen erbjöds vi en visning av alla utrymmen. Tack Eira.

Drygt 20 personer lyssnade på Pauliinas och Leenas informativa föredrag.

Pauliina Tuomikoski, MD, docent, specialistläkare inom kvinnosjukdomar och förlossning

””Nainen viisissäkymmenissä – gynekologin vinkit terveyden ylläpitoon”

Leena Väisälä, ML, gynekolog och sexolog (NACS).

”Kosteutta, kimmoisuutta ja nautintoa naiselle”

Styrelse

Styrelsen har under 2018 sammanträtt åtta gånger.

Styrelsemedlemmar

Ordinarie:

Fanny Borgström, ordförande

Leena Ruusuvaara, vice-ordförande

Sussie de la Chapelle

Tarja Honkalampi

UlricaGabrielsson

Benita Pettersson, kassör

Yvonne Thesleff

Suppleant

Ritva Svartström

Erik Hellén

Under sina möten har styrelsen förutom löpande ärenden diskuterat marknadsförings- sponsor- och framtidsstrategi.

Verksamhetsgranskare

Under verksamhetsåret har som ordinarie verksamhetsgranskare verkat CGR-revisor Wilhelm Holmberg och som suppleant Lars af Hällström

Ekonomi

Föreningens intäkter består av medlemsavgifter och bidrag till verksamheten. Medlemsavgiften är 25 euro. Vid årsmötet 2018 beslöts införa evigt medlemskap, 250 euro. Klubben har en evig medlem.

För experter och ambassadörer är medlemsavgiften frivillig. Antalet medlemmar var vid årets utgång 147, av vilka 103 har betalat medlemsavgiften under 2018.

Föreningen har under året erhållit 3.120 euro (2.930) i medlemsavgifter.

Föreningens kostnader består i huvudsak av evenemangskostnader, kostnader för bokföring och IT.  Inga arvoden har betalats till styrelsemedlemmar eller verksamhetsgranskare.

Försäljningen av Woman in Red-pins uppgick till 450 (430) euro under året. Projektintäkter, Woman in Red, var 1785 euro.

Resultatet för 2018 uppvisar ett positivt resultat 2.382,58 euro.

Helsingfors 19.3.2019

Styrelsen för 1,3 milj. klubi-klubben rf