Verksamhetsberättelse och bokslut

ÅRSBERÄTTELSE 2016
Klubben och dess målsättning

1,3 milj klubi-klubben rf är en registrerad, tvåspråkig ideell förening, som verkar för hälsa och livskvalitet för kvinnor. Föreningen registrerades i

föreningsregistret den 28.11.2012. 1,3 milj. Klubben inledde sin verksamhet i januari 2013.

1,3 milj. klubbens målsättning är att uppnå ett friskare samhälle med bättre hälsomedvetande och livsglädje för kvinnor i alla åldrar.

1,3 milj. klubben arrangerar och deltar i olika evenemang, som syftar till att förbättra kvinnors ställning inom forskningen, hälso- och sjukvården, skapa debatt och öka kunskap. Klubben vill också föra fram kultur som inspiration för att stärka hälsan och öka livsglädjen.

För att sprida kunskap om hälsa och välmående, har klubben kallat till medlemmar forskare och andra sakkunniga, främst inom medicin och näring. I denna expertgrupp är också områden som jämställdhet, kultur och motion representerade. Expertgruppen hade vi årets slut 19 medlemmar.

Till sin hjälp har föreningen också kallat tre ambassadörer, Pirkko Mannola, Arja Koriseva och Pirjo Haapoja.

Som föreningens beskyddare verkar president Tarja Halonen

Verksamheten 2016

I verksamhetsplanen för 2016, som årsmötet antog den 22.3.2016 fokuserades bl.a. på att:

-aktivt utvidga samarbetet med organisationer
-aktivt utveckla samarbetet med sponsorer
-utveckla den egna profilen som ett centrum för värnande och information om kvinnohälsa
-aktivt utveckla medlemsverksamheten på riksplanet
-organisera klubbens förvaltning så att de knappa resurserna (penning- och personmässiga) utnyttjas effektivt
-utveckla informations-och kommunikationssystem med hjälp av media (hemsida, sociala media, TV och printmedia.
-utveckla och förverkliga möjligheten att söka projektunderstöd från Penningautomatföreningen

Årsmötet

Årsmötet hölls 22.3.2016. Vid årsmötet godkändes bokslut och årsberättelse för 2015 och ny styrelse valdes. 7 medlemmar var närvarande.

Brainstormingmöten

På det konstituerande styrelsemötet, kunde den nya styrelsen konstatera att föreningen befinner sig i skede där man måste fundera på klubbens existens.

I syfte att engagera flera medlemmar inbjöds en på måfå vald grupp ca 25 personer till ett s.k. brainstorming möte. Till det första mötet kom 12 personer. Ytterligare 2 möten hölls under hösten 2016 och ytterligare 2 möten under 2017.

Hälsodagen

Den 16.4. anordnades en hälsodag i Docrates fina utrymmen. 30 medlemmar deltog.
Stort tack till föredragshållarna, Reijo Laatikainen, Tom Wiklund, Anita Pohjavuori, Minna Huotilainen, Kaisa Kauppinen, Christel Lamberg-Allardt, Nina Pastel och Siv Schalin som alla medverkade till att dagen blev så lyckad.

Sist, men inte minst stort tack till Pirkko Mannola, vår ambassadör.

Gåkampen 2016

Motion är en viktig del av 1,3 milj. Klubbens målsättning. Klubben deltog som samarbetspartner i Gåkampen, en kampanj arrangerad av bl.a. Folkhälsan och John Nurminen stiftelsen.

Woman in Red 3.11

Främsta dödsorsaken för kvinnor i högre medelåldern är hjärt- och kärlsjukdomar. Vi vet dock att sång och musik ger glädje och livskraft för hjärtat. I samarbete med Helsingfors Universitets Alumnförening arrangerades en kväll med detta tema.
Våra experter Sinikka Pohjola-Sintonen, Leena Ruusuvaara och Kaisa Kauppinen tillsammans med Piia Pietilä, klubbens forskningsstipendiat 2014, gav oss god insikt i ämnet.

Arja Saijonmaa sjöng och kåserade. Över 200 personer i Universitetets solennitetssal njöt av kvällen.

Information och kommunikation

3 medlemsbrev har sänts ut under 2016.
Klubben har under året inte haft någon sekreterare eller informatör.
I syfte att sondera medlemmarnas intresse till mera aktivt arbete inom klubben sändes ett medlemsbrev i december i detta ärende. En medlem tog kontakt.

Föreningens hem- och FB-sida har uppdaterats.
Föreningen har ett nära samarbete med 1,6 miljonerklubben i Sverige. Styrelse
Styrelsen har under 2016 sammanträtt tre gånger. Styrelsemedlemmar

Fanny Borgström, ordförande Kaisa Kauppinen, vice-ordförande Alexandra Charles

Suppleant
Ritva Svartström
Christel Lamberg-Allardt (t.o.m. den 17.4.2016)

Funktionär utanför styrelsen Kati Kullberg, kassör

Under sina möten har styrelsen förutom löpande ärenden diskuterat marknadsförings- sponsor- och framtidsstrategi.

Verksamhetsgranskare

Under verksamhetsåret har som ordinarie verksamhetsgranskare verkat CGR- revisor Wilhelm Holmberg och som suppleant Lars af Hällström

Ekonomi

Föreningens intäkter består av medlemsavgifter och bidrag till verksamheten. Medlemsavgiften är 25 euro. För experter och ambassadörer är medlemsavgiften frivillig. Antalet medlemmar var vid årets utgång 245, av vilka 96 har betalat medlemsavgiften under 2016.

Föreningen har under året erhållit 2.400 euro i medlemsavgifter.

Föreningens kostnader består i huvudsak av evenemangskostnader, kostnader för bokföring och IT. Inga arvoden har betalats till styrelsemedlemmar eller verksamhetsgranskare.

Woman in Red-kampanjen insamlar bl.a medel genom försäljning av pins. Försäljningen av Woman in Red-pins uppgick till 830,50 under året.

Tidigare, endast delvis utbetalda, beviljade stipendier belastade resultatet med 19.999,67.

Resultatet för 2016 uppvisar ett negativt resultat -19.831,11 euro.

Helsingfors 28.2.2017
Styrelsen för 1,3 milj. klubi-klubben rf