Stadgar

Stadgar för 1,3 milj. klubi-klubben r.f.

1. Namn och hemort

Föreningens namn är 1,3milj. klubi-klubben och dess hemort är Helsingfors.

2. Ändamål

Föreningens ändamål är att främja kvinnors hälsa och jämställdhet,
påverka opinionsbildning, i avsikt att inverka på beslutsfattande i frågor gällande hälsovård och välmående, samt att främja och stöda forskning gällande kvinnors hälsa.

För att förverkliga sitt ändamål, idkar föreningen informations- och publikationsverksamhet, gör framställningar och förslag och ger utlåtanden, arrangerar seminarier och kampanjer som stöder föreningens syfte samt idkar övrig motsvarande verksamhet.

3. Verksamhetens finansiering

Verksamheten finansieras med stöd och bidrag, genom samarbets- och sponsoreringsavtal och genom uppbärande av medlemsavgifter. Föreningen kan också motta donationer genom testamente.

4. Registrering

Föreningen är en obunden officiellt tvåspråkig juridisk person som skall registreras som en ideell förening i föreningsregistret. Föreningens handlingar kan upprättas antingen på finska eller svenska.

Föreningen har inte som syfte att vara vinstbringande.

5. Medlemskap

Till medlem antas den som önskar verka för föreningens syfte i enlighet med stadgarna och som har fyllt 18 år. Till medlem kan även antas juridisk person. Ansökan om medlemskap till styrelsen skall innehålla uppgift om sökandens namn och adress.

6. Medlemsavgift

Medlem skall till föreningen erlägga medlemsavgift till angivet konto. Medlemsavgift utgår per kalenderår och dess storlek fastställs årligen på årsmötet.

7. Medlems rättigheter och skyldigheter

Varje medlem som fullgjort sina förpliktelser har rätt att rösta på föreningsmöte.

Medlem skall betala medlemsavgift vid inträde i föreningen och därefter årligen till slutet av det år under vilken medlem meddelat om utträde ur föreningen.

Medlem skall bidra till främjande av föreningens ändamål och intresse. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om medlemmen annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser, som medlemmen genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om medlemmen genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om medlemmen inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

8. Styrelse

Styrelsen består av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter. Till styrelsen kan också utses högst två (2) suppleanter. Styrelsen väljs bland medlemskretsen av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Därtill utser styrelsen en sekreterare och en kassör och eventuell övrig nödvändig administrativ personal. Styrelsen sammankallas av ordföranden eller då majoriteten av styrelseledamöterna det kräver. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna inklusive ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Beslut fattas med absolut majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Styrelsen kan även sammanträda per telefon eller med hjälp av dator.

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten, för ekonomi och medelsförvaltning.

9. Teckning av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, kassör eller av person som styrelsen förordnat, två tillsammans.

10. Räkenskapsår och revision

Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret.

Verksamhetsgranskare/revisor och dennes suppleant väljs på ordinarie årsmöte fram till nästa ordinarie årsmöte.

Bokslutet med nödvändiga handlingar skall tillställas verksamhetsgranskare/revisor senast en månad före årsmöte. Verksamhetsgranskare/Revisor skall avge sin rapport till styrelsen senast två veckor innan årsmöte.

11. Ordinarie möte eller årsmöte och extra möte

Föreningens ordinarie årsmöte hålls årligen senast inom april månad. Extra möte kan hållas då styrelsen eller föreningsmöte finner behov därför eller då en tiondedel (1/10) av föreningens medlemmar det kräver av styrelsen för behandling av speciellt angivet ärende. Kallelse till föreningsmöte sker genom meddelande till av medlem angiven e-postadress eller på föreningens hemsida senast två veckor innan mötet.

12. Ärenden vid ordinarie årsmöte:

1. Val av ordförande för mötet
2. Registrering av röstberättigade deltagare
3. Godkännande av inkallelse och dagordning
4. Val av protokollförare
5. Val av två protokolljusterare
6. Framläggande av verksamhetsgranskares/revisors utlåtande och godkännande av föreningens verksamhetsberättelse
7. Fastställande av bokslut
8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och verksamhetsgranskare/revisor samt suppleanter
11. Godkännande av verksamhetsplan och budget samt beslut om medlemsavgiftens storlek
12. Övriga i kallelsen nämnda ärenden

13. Ändring av stadgarna

Ändring av stadgarna skall ske genom beslut på föreningens årsmöte. Beslutet skall understödas av 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade.

14. Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen skall behandlas av föreningsmöte på två på varandra följande föreningsmöten med minst 3 månaders mellanrum. Beslut om upplösning fattas med 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigande. Vid upplösning av föreningen skall föreningens eventuella tillgångar upplåtas på sätt som beslutats på det senaste mötet gällande upplösning i enlighet med föreningens ändamål.