Om klubben

Om klubben

Klubbens målsättning

Klubbens målsättning är att uppnå ett friskare samhälle med bättre hälsomedvetande och livsglädje för kvinnor i alla åldrar. Klubben vill nå sin målsättning genom att:

  • sprida objektiv information om kvinnohälsofrågor
  • skapa opinion och sätta press på myndigheter, politiker och forskare
  • verka för att kvinno- och könsperspektivet integreras i medicinsk forskning och läkarutbildning
  • verka för en holistisk syn på kvinnors hälsa och välmående, och för ett samband mellan kropp och själ
  • verka för bättre vård och för kunskap om förebyggande vård

Klubben planerar seminarier, diskussionstillfällen och olika projekt och evenemang, som strävar efter att:

  • stärka kvinnors ställning inom hälsovården i samhället genom bredare debatt om en sund kvinnobild
  • öka kunskapen om den egna hälsan och förebyggande hälsa och att uppmuntra kvinnor att ställa högre krav på hälso- och sjukvård för att skapa alternativ och förändringar
  • öka kunskapen, hos både kvinnor och medicinsk expertis, om de hälsorisker som finns i kvinnors liv speciellt under och efter klimakteriet
  • sätta fokus på sambandet mellan hållbar utveckling, ekonomi, miljö, kvinnor och män ur ett hälsoperspektiv
  • använda kultur som inspiration för att stärka hälsan

Bakgrund

1.3milj. klubi-klubben är en registrerad tvåspråkig förening, som verkar för hälsa och livskvalitet för kvinnor. Klubbens namn kommer från antalet kvinnor över 45 år i Finland. Idén att starta en förening som fokuserar på kvinnors hälsa kommer från Sverige, där Alexandra Charles grundade 1,6 miljonerklubben år 1998. Namnet kom från antalet kvinnor över 45 år i Sverige år 1998. Alexandra Charles konstaterade att medicinsk forskning ofta utgick ifrån mannen som norm och att det fanns mycket mindre forskning på kvinnor i sjukdomar som ofta drabbar kvinnor. I Finland är hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken för kvinnor från medelåldern uppåt. Vid många folkhälsosjukdomar föreligger det skillnader mellan könen vad gäller uppkomstmekanismer, förekomst, klinisk bild och prognos. Exempel på sådana sjukdomar är hjärt-kärlsjukdomar, cancer, inflammatoriska sjukdomar och psykiska tillstånd. Benskörhet är en sjukdom, som speciellt drabbar nordiska kvinnor och hör till de sjukdomar som man borde fokusera mera på. Bröstcancer, migrän, stress och psykisk hälsa är andra viktiga frågor som klubben vill diskutera.

Jämställdhet

Jämställdhet innebär en jämn fördelning av makt, omsorg och inflytande i samhället. Respekt, lika värde, förståelse, livskvalitet och identitet är de grundläggande värden som jämställdhet bygger på. Målsättningen är, att kvinnor och män skall få behandling på lika villkor också när det gäller hälsan. Detta kan uppnås då forskningen och utbildningen integrerar kön som en naturlig del av sin verksamhet.

Kropp och själ

Det är viktigt att finna sin egen balans mellan kropp och själ. För kvinnor är det speciellt viktigt att respektera sin egen kropp och sin ålder. Målet skall vara att bygga upp respekt för den enskilda människan som en förutsättning för ett gott liv.

Kultur

Forskning om kultur och sjukdomar har visat att skapande och välmående hör samman. De människor, som hittar former för att uttrycka sig mår helt enkelt bättre. Manlighet, moral och politik associeras ofta med mäns hjärtsjukdomar. För kvinnors del associeras hjärtsjukdomar med sorg, separation och förlust. Diskussioner kring hur sjukdomar upplevs är kulturellt betingade. Det är också intressant att diskutera hur konstnärliga uttrycksformer och användning av kultur inverkar på sjukdomar och förebyggande av dem.