Medlemsbrev 5/2020

Bästa Medlem,

 1.3 MILJONERKLUBBENS ÅRSMÖTE HöLLS DEN 24 SEPTEMBER PÅ NATIONALMUSEETS GÅRD

På agendan fanns förutom de obligatoriska ärendena, styrelsens förslag om att 1,3miljoner klubi-klubben skall upplösas. 

Årsmötet beslöt godkänna styrelsens förslag om att 1.3 miljoner klubi-klubben skall upplösas. Förutom detta beslut krävs ytterligare ett beslut från ett föreningsmöte som skall hållas tidigast 3 månader efter det första mötet. Styrelsen kallar till ett nytt föreningsmöte i början på året 2021.

Klubbens mål har varit att fästa uppmärksamhet vid kvinnors hälsa och att få olika grupper medvetna om att det behövs forskning just gällande kvinnor och med fokus på genusperspektivet. Det finns stora skillnader mellan män och kvinnor avseende symptom vid samma sjukdomar. 

Under åren 2013 och 2014 arrangerades Becel kampanjen Kävele Sydän Puolesta – Gå för Hjärtat med jippon och informationstillfällen. Totalt inbringade kampanjen under dessa två år 55.000 euro som delades ut till unga forskare.

Årets 2020 Stipendium på10 000 € gavs till en ung forskare Anette Haukilahti. Hennes artikel i tidskriften ” Circulation” med titel ” Sudden Cardiac Death in Women” blev korad till den bästa i det numret. A . Haukilahti har i sitt arbete granskat flera tusen fall var kvinnor har dött oväntat och med inga eller mycket svaga symptom. Om man hade tagit EKG innan hade den tolkats som normal. A Haukilahti har nu kunnat påvisa EKG förändringar som kan rätt tolkat påvisa tecken till hjärt-kärl sjukdom. Hon har också haft tillgång till obduktionsfynd. Fyndet ger läkare ytterligare en markör för tidigare diagnos. 

Årsmötet konstaterade att klubben med sin verksamhet på ett imponerande sätt kunnat stödja unga forskare i för klubben viktiga forskningsområden. 

Styrelsen för 1,3milj.klubi-klubben

Stäng meny