Årsmöte 20.4.2020

1,3 milj. klubi-klubben ry/rf

Vuosikokous –Årsmöte 20.4.2020

Styrelsen kommer på årsmötet den 20.4.2020 föreslå att klubben skall upplösas. 

I enlighet med föreningslagen §40 och klubbens stadgar kommer styrelsen under 2020 att vidta de åtgärder som krävs för att upplösa klubben. 

Styrelsen föreslår att eventuella innestående medel på klubbens konto efter att alla skulder är betalda kommer att doneras till Hjärtförbundet för att stödja dess verksamhet.

Helsinki/Helsingfors 28.2. 2020
Hallitus/Styrelsen för 1,3 milj. klubi-klubben ry/rf  

———————————–

1,3 milj. klubi-klubben ry/rf –  Vuosikokous – Årsmöte 

Aika – Tid: 20.4.2020 klo – kl 18.00

Paikka – Plats: Ekbergin juhlakerros  – Ekbergs festvåning 

1. Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valitseminen – Öppnande av mötet och val av ordförande för mötet.

2. Äänioikeutettujen osanottajien kirjaaminen
- Registrering av röstberättigade deltagare


3. Kutsun ja asialistan hyväksyminen
- Godkännande av kallelse och dagordning


4. Pöytäkirjan laatijan valitseminen – Val av protokollförare

5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen – Val av två protokolljusterare

6. Yhdistyksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen – Framläggande av föreningens årsberättelse och bokslut

7. Toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen – Framläggande av verksamhetsgranskarens utlåtande,

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen – Fastställande av bokslut

9.Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille – Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen


10. Hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen – Beslut om ersättning till styrelse och verksamhetsgranskare


11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja varahenkilön valitseminen -Val av styrelseledamöter och verksamhetsgranskare/revisor samt suppleanter

12. Esitys – Yhdistyksen purkaminen, Förslag – Upplösning av föreningen

13. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä jäsenmaksusta päättäminen
- Godkännande av verksamhetsplan och budget samt beslut om medlemsavgiftens storlek.


12. Muista kutsussa mainituista asioista päättäminen – Beslut om övriga ärenden som nämns i kallelsen.

———————————

ÅRSBERÄTTELSE 2019

1,3milj.klubben, registrerades år 2013, är en tvåspråkig förening som verkar för hälsa och livskvalitet för kvinnor. I Finland finns det ca 1,3 miljoner kvinnor över 45 år vilka är klubbens målgrupp men klubben är öppen för alla, både män och kvinnor, som är intresserade av kvinnors hälsa.

Klubbens mål är att fästa uppmärksamhet vid kvinnors hälsa och att få olika grupper medvetna om att det behövs forskning just gällande kvinnor och med fokus på genusperspektivet. Det finns stora skillnader mellan män och kvinnor avseende symptom vid samma sjukdomar. Detta s.k. genusperspektiv har hittills inte beaktats i tillräcklig stor utsträckning vare sig gällande forskningsarbete eller vårdpraxis.

Klubbens målsättning är även att förmedla stödjande och positiv hälsoinformation och livsglädje till alla kvinnor. Klubben ordnar seminarier, diskussionstillfällen och tillställningar som strävar till att förmedla denna information och att väcka debatt. Hjärt- och kärlsjukdomar är t.ex. den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor efter klimakteriet. 

För att kunna stödja forskning, och att öka kunskapen, om kvinnohjärtat samlar klubben in medel genom att sälja bl.a.”Woman in Red”-pins.

Kvinnors hjärthälsa måste ses i brett perspektiv. Bl.a.följande faktorer påverkar kvinnors hjärthälsa; ålder, menopaus med låga östrogen nivåer, övervikt, högt blodtryck, diabetes, stress, sömnbrist, tandhälsa, gener t ex med familiär hyperkolesterolemi.

Kardiologer, invärtesmedicinare och gynekologer konstaterar samma sak och har inlett djupare samarbete t.ex gällande forskning. Vårt val av stipendiater reflekterar även detta.

Som stöd för vår verksamhet finns att tillgå en grupp erkända experter från olika områden. Expertgruppen bestod vid årets slut av 18 personer.

Till sin hjälp har föreningen tre ambassadörer, Pirkko Mannola, Arja Koriseva och Pirjo Haapoja.

President Tarja Halonen är klubbens beskyddare.

Verksamheten 2019

I verksamhetsplanen för 2019, godkänd på årsmötet den 23.4.2019, fokuseras bl.a. på att:

  1. Göra 1.3 miljonerklubben mera attraktiv!
  2. Värva nya medlemmar med fokus på yngre.
  3. Engagera och aktivera medlemskåren
  4. Öka kvinnors kunskap om sin egen hälsa
  5. Öka samarbete med organisationer och intressegrupper
  6. Bättre synlighet och öka kontakten med samarbetspartners

Verksamhetsplanen avslutades med följande viktiga fråga

2019 blir ett avgörande år för klubben. Lyckas vi föra klubben vidare eller ej? Styrelsen kommer på årsmötet den 20.4.2020 föreslå att klubben skall upplösas. 

Resultat

A.Klubbens websida fick ny design med syfte att ha en mera attraktiv och mera modern framtoning. Attraktiva och aktuella medlemsprogram.


B.Vår stora utmaning är att aktivera medlemskåren. 

Ett flertal intressanta träffar har arrangerats. Tyvärr är det svårt att locka medlemmar att komma. Feedback av medlemmarna berättar att de tycker att klubbens syfte är viktigt, att det arrangerats intressanta träffar etc. men att det finns så många likartade klubbar och att de tyvärr inte har haft möjlighet att delta. 

Klubben har inte, trots försök, lyckats många nya medlemmar. 

Våra medlemmar har även möjlighet att delta i övriga nordiska klubbars arrangemang. Den 7.10 arrangerades en Mental Health Evening i Stockholm med aktuella hjärndoktorn Anders Hansen. Tyvärr deltog bara 1 medlem utom 2 styrelsemedlemmar. 

Klubbens medlemmar erhåller 1,6 miljoner klubbens digitala tidning. 

C. Åtta medlemsbrev har sänts ut under 2019. Per 31.12.2019 hade klubben 138 medlemmar (4 nya och 13 som skrev ut sig), varav 87 betalande. Klubbens experter och ambassadörer och beskyddare behöver ej betala medlemsavgift. 

D. Se ovan.

E. Klubbens styrelse har inbjudits till ett möte med riksdagens kvinnonätverk. En gemensam träff med Hjärtförbundet anordnades den 26.9. 

F.Inget att rapportera

Årsmötet 

Årsmötet hölls den 23.4.2019. Vid årsmötet godkändes bokslutet och årsberättelsen för 2018. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och 2019 års budget och verksamhetsplan godkändes. 14 personer var närvarande, både medlemmar och icke medlemmar. 

Efter årsmötet intervjuade. Leena Ruusuvaara Aira Samulin. Att höra henne berätta om sin barndom, minnena från Wiborg till det aktiva liv hon idag lever imponerar. Aira Samulin fick ett First Beat paket som hade skänkts av Tarja Honkalampi.

 Ugnsholmen 21.2.2019 (Woman in red)

45 personer kom och njöt av en informativ kväll och god laxsoppa.

Kitty Seppälä inledde med en rask promenad. När man promenerar skall man komma ihåg att böja sig ner. Samla skräp bra! Det gäller att hålla benstommen stark.

Kitty delade ut informativa bilder om olika rörelser vi kan göra.

Ulla Tillander-Godenhielm fortsatte med att fresta oss med bilder ur Fabergés produktion och att berätta om verksamheten i St Petersburg.

Ulla skänkte 10 Fabergéböcker till klubben. Försäljningen av dessa samt lotter inbringade 505 euro. Tack Ulla.

Hjärtförbundet 26.9.2019 

Under tema Sydän, mieli ja mindfulness framförde Anna-Maria Hekkala och Susanna Miekk-Oja två föredrag.

Anna-Maria om olika hjärtproblem och Susanna om ekonomisk planering.

Träffen var en gemensam träff för Hjärtförbundet och 1,3 milj.klubben.

Via 1,3 var 39 personer anmälda, varav 10 medlemmar. Tyvärr fick vi inte någon av de övriga 29 att anmäla sig som medlem. Ingen av Hjärtförbundets medlemmar kom.

Styrelse

Styrelsen har under 2019 sammanträtt fem gånger.

Styrelsemedlemmar

Fanny Borgström, ordförande

Leena Ruusuvaara, vice-ordförande

Sussie de la Chapelle

Tarja Honkalampi

Ulrica Gabrielsson

Valentina Lundström

Benita Pettersson, kassör

Yvonne Thesleff

Suppleant

Erik Hellén

Under sina möten har styrelsen förutom löpande ärenden diskuterat marknadsförings- sponsor- och framtidsstrategi.

 Verksamhetsgranskare

Under verksamhetsåret har som ordinarie verksamhetsgranskare verkat Fredrik Karlsson och som suppleant Lars af Hällström

Ekonomi

Föreningens intäkter består av medlemsavgifter och bidrag till verksamheten. Medlemsavgiften är 25 euro. 

För experter och ambassadörer är medlemsavgiften frivillig. Antalet medlemmar var vid årets utgång 138 (147), av vilka 87 (103) har betalat medlemsavgiften under 2019. 

Föreningen har under året erhållit 2.450 euro (3.120) i medlemsavgifter.

Föreningens kostnader består i huvudsak av evenemangskostnader, kostnader för bokföring och IT.  Inga arvoden har betalats till styrelsemedlemmar eller verksamhetsgranskare. 

Försäljningen av Woman in Red-pins uppgick till 25 (450) euro under året. Projektintäkter, Woman in Red, var 505 (1.785) euro.

Resultatet för 2019 uppvisar ett negativt resultat 1.302,97 (+2.382,58) euro.

 Helsingfors 27.2.2020

 Styrelsen för 1,3 milj. klubi-klubben


Stäng meny