Start

Tillsammans för kvinnors hälsa

1,3 milj. klubben verkar för hälsa och livskvalitet för kvinnor.

Främst i fokus är hälsa, omsorg och sjukvård. Klubben skall också ta upp andra frågeställningar som är förknippade med förebyggande vård och välmående.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken för kvinnor från medelåldern uppåt. Många folksjukdomar uppvisar skillnader mellan män och kvinnor. Dessa skillnader har inte tidigare i högre grad beaktats inom hälsoforskningen eller vid behandling av sjukdomar. Detta har fått uppmärksamhet först under de senaste åren.

1,3 milj. klubbens målsättning är att uppnå ett friskare samhälle med bättre hälsomedvetande och livsglädje för kvinnor i alla åldrar.

Klubben vill nå sin målsättning genom att verka för en holistisk syn på kvinnors hälsa och välmående, för att könsperspektivet integreras i medicinsk forskning och läkarutbildning, för bättre vård och för kunskap om förebyggande vård.

1,3 milj. klubben arrangerar seminarier, diskussionstillfällen och olika projekt och evenemang, som strävar efter att stärka kvinnors ställning inom hälso- och sjukvården, skapa debatt och öka kunskap. Aktiviteterna skall även sätta fokus på hållbar utveckling, ekonomi, jämställdhet och jämlikhet ur ett hälsoperspektiv. Klubben vill också föra fram kultur som inspiration för att stärka hälsan och öka livsglädjen.

1,3 milj. klubi-klubben är en registrerad tvåspråkig förening.

Klubbens namn kommer från antalet kvinnor över 45 år i Finland.

Till sin hjälp har klubben ett expertråd.

Årsmöte 3.4.2017

Klubbens årsmöte hölls den 3.4.2017 kl 17.30 i Café Ekbergs festsal i Helsingfors. Under årsmötet fastställdes klubbens bokslut och verksamhetsberättelse för 2016. Styrelsen fick ansvarsfrihet, budgeten och verksamhetsplanen för detta år fastslogs.

Efter årsmötet höll Päivi Hietanen, LKT, docent i onkologi samt psykoterapeut, ett föredrag, ”Rintasyöpä ja tunteet,” om bröstcancer som sjukdom och dess behandling samt berättade därefter om de psykosociala reaktionerna i samband med cancerdiagnos.

Riitta Lindegren, journalist, huvudredaktör emerita och författare, berättade under rubriken ”Elämäni päätoimittajana ja sen jälkeen”, om sin erfarenhet av att insjukna i bröstcancer. Riitta berättade vidare om vad det inneburit av bl.a., glädje och stress, att starta upp en ny tidning.

Läs mer…