1,3 milj. klubi-klubben – yhdistyksen hallitus vuonna 2018

Varsinaiset jäsenet:

  • Fanny Borgström, puheenjohtaja
  • Leena Ruusuvaara, varapuheenjohtaja
  • Sussie de la Chapelle
  • Ulrica Gabrielsson
  • Tarja Honkalampi
  • Valentina Lundström
  • Benita Pettersson, rahastonhoitaja
  • Yvonne Thesleff

Varajäsenet:

  • Erik Hellén

Yhteyshenkilöt

Marianne Green, Porvoon seutu,  Leena Lilius, Tampereen seutu.

1,3milj. klubi-klubben r.y:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on 1,3 milj. klubi-klubben ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää naisten terveyttä ja tasa-arvoa,
muovata mielipiteitä pyrkien vaikuttamaan terveydenhoitoa ja hyvinvointia koskevaan päätöksentekoon sekä edistää ja tukea naisten terveyttä koskevaa tutkimusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja, järjestää seminaareja ja tarkoitustaan tukevia kampanjoita ja harjoittaa muuta vastaavaa toimintaa.

3. Toiminnan rahoitus

Toiminta rahoitetaan tukien ja avustusten myötä, yhteistyö- ja sponsorointisopimusten kautta sekä keräämällä jäsenmaksuja. Yhdistys voi vastaanottaa testamenttilahjoituksia.

4. Rekisteröinti

Yhdistys on sitoutumaton virallisesti kaksikielinen oikeushenkilö joka rekisteröidään aatteellisena yhdistyksenä yhdistysrekisteriin. Yhdistyksen asiakirjat voidaan laatia joko suomen tai ruotsin kielellä.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu.

5. Jäsenyys

Jäseneksi hyväksytään henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen hyväksi ja noudattaa sen sääntöjä ja joka on täyttänyt 18 vuotta. Jäseneksi voidaan myös hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenhakemuksesta hallitukselle on ilmettävä hakijan nimi ja osoite.

6. Jäsenmaksu

Jäsenen tulee maksaa yhdistyksen jäsenmaksu osoitetulle tilille. Jäsenmaksu peritään vuosittain ja sen suuruudesta päättää vuosikokous.

7. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Jokaisella jäsenmaksuvelvollisuutensa suorittaneella jäsenellä on oikeus äänestää
yhdistyksen kokouksessa.

Jäsenen tulee maksaa jäsenmaksu liittyessään yhdistykseen ja sen jälkeen vuosittain sen vuoden loppuun saakka jonka aikana jäsen on ilmoittanut eroavansa yhdistyksestä.
Jäsenen tulee toimia yhdistyksen tarkoituksen ja edun mukaisesti. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8. Hallitus

Yhdistyksen hallituksen jäsenmäärä on vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9). Hallitukseen voidaan valita enintään kaksi (2) varajäsentä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen jäsenkunnan keskuudesta kahden vuosikokouksen väliseksi ajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi yhdistykselle sihteerin ja rahastonhoitajan ja mahdollisesti tarvittavan muun hallintohenkilökunnan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus voi myös kokoontua puhelimitse tai tietokoneen avulla.

Hallitus vastaa yhdistyksen juoksevasta toiminnasta, taloudesta sekä varainhoidosta.

9. Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, tai hallituksen määräämä henkilö, kaksi yhdessä.

10. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.
Yhdistyksen vuosikokous valitsee tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja tämän varahenkilön seuraavan vuosikokoukseen asti kestäväksi kaudeksi.
Tilinpäätös tarpeellisine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle/toiminnan tarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan/Toiminnan tarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11. Varsinainen kokous eli vuosikokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää hallituksen tai yhdistyksen kokouksen katsoessa sen tarpeelliseksi tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii nimetyn asian käsittelemiseksi. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen kotisivulla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

12. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
2. Äänioikeutettujen osanottajien kirjaaminen
3. Kutsun ja asialistan hyväksyminen
4. Pöytäkirjan laatijan valitseminen
5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
6. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen, yhdistyksen vuosikertomuksen hyväksyminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille
9. Hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja varahenkilön valitseminen
11. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen ja jäsenmaksusta päättäminen
12. Muista kutsussa mainituista asioista päättäminen

13. Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää vuosikokous. Päätöstä tulee kannattaa kahden kolmasosan (2/3) enemmistö läsnäolevista äänioikeutetuista.

14. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkaminen tulee käsitellä kahdessa yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen (3) kuukauden välein. Päätöstä purkamisesta tulee kannattaa kahden kolmasosan (2/3) enemmistö läsnäolevista äänioikeutetuista. Purkamisen yhteydessä on yhdistyksen varat luovutettava viimeisen purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

Close Menu